Węgry

Węgry są pięknym krajem o niebywałej kulturze, stolicą państwa jest Bukareszt. Ukształtowanie państwa przypomina dolinę otoczoną niewysokimi górami. Kraj ma ukształtowanie nizinne. Węgry posiadają największe jezioro Europy, Jezioro Balaton. Klimat jest tu łagodny i kontynentalny. Średnia temperatura lipca to 22 stopnie Celsjusza, zimą -1 stopień Celsjusza. Zima jest tutaj dosyć mroźna, lata gorące i suche. Węgry nie posiadają dużej liczby surowców naturalnych, co prawda wydobywa się tutaj gaz ziemny i ropę naftową, jednak w dość małych ilościach. W większych ilościach występują natomiast złoża boksytu, rudy żelaza i miedź. Większość energii pochodzi niestety z elektrociepłowni, czemu towarzyszy wydzielanie dużej ilości dwutlenku węgla. Tylko 1 % energii pochodzi z hydroelektrowni. Duże zagraniczne inwestycje wspomagają rodzimą gospodarkę. Węgry są jednym z niewielu krajów, które same produkują sobie żywność, spowodowane to jest dobrą żyznością terenów w okolicach Dunaju. Ponadto na Węgrzech coraz bardziej rozwija się turystyka, co przynosi bardzo duże dochody.

Egipt

Mówiąc o państwach afrykańskich nie wolno z pewnością zapomnieć o najbardziej rozpoznawalnym z nich, Egipcie. Egipt kojarzy się nam z faraonem, piramidami, wspaniałymi świątyniami i zabytkami starożytnych cywilizacji. W środku tej wielkiej cywilizacji leży Nil, który ma ogromny wpływ na życie i gospodarkę w tym państwie. Piramidy liczące ponad 2500 lat i inne niesamowite budowle świadczące o potędze cywilizacyjnej tego kraju ściągają tutaj corocznie miliony turystów. Pustynne krajobrazy, suche i chropowate góry nie są zbyt przyjaznym miejscem do życia, jednak w Egipcie milionowe dochody przynosi turystyka, która nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat napędza gospodarkę tego wspaniałego kraju. Spektakularne nurkowanie w Morzu Czerwonym, przejażdżka wielbłądem po pustyni, wyprawa jeepem na safari i podziwiane starożytnych zabytków, to tylko nieliczne z atrakcji turystycznych tego regionu. W kraju tym każdy znajdzie coś dla siebie, będą się tu dobrze czuć zarówno miłośnicy historii jak i zwolennicy rozrywki bądź wypoczynku.

Noclegi Wrocław

Wrocław jest najstarszym i najpiękniejszym miastem w Polsce i stolicą Dolnego Śląska. Położony jest nad rzeką Odrą i u podnóża Sudetów. Niektórzy o Wrocławiu mówią że jest miastem 12 wysp i ponad stu mostów. We Wrocławiu odnajdują się na pewno wszyscy, gdyż miasto oferuje tyle atrakcji od architektury przez sztukę, historię aż po świat roślinno – zwierzęcy. W szkole na pewno uczyliście się o bitwie pod Racławicami i aby podziwiać Panoramę Racławicką, która znajduje się we Wrocławiu każdego roku przyjeżdżają tutaj wycieczki szkolne. We Wrocławiu w każdym miejscu można znaleźć miejsce noclegowe idealne dla siebie, gdyż można tutaj przebierać od najlepszego pod względem poziomu i luksusu po takie, na które stać większość z nas. najlepsze noclegi pod względem poziomu znajdziemy w tych dobrych lokalizacjach i zabytkowych kamienicach a obsługa w tych hotelach jest na najwyższym poziomie. No ale na takie noclegownie przygotować mogą się tylko ludzie ceniący sobie spokój no i oczywiście z większą gotówką.

Sztuka

Sejm w Polsce to najistotniejszy organ władzy ustawodawczej składający się 460 posłów.SztukaSztuka egipska służyła religii. Najsłynniejszym zabytkiem architektury są świątynie bogów oraz Grabowce faraonów. Wśród tych ostatnich wyróżniają się piramidy. Są to wielkie budowle kamienne w kształcie ostrosłupów o podstawie czworokątnej. Wewnątrz znajdywały się liczne komory połączone korytarzami. W jednej z nich spoczywało ciało faraona. Największej sławy zażywa grupa piramid w miejscowości Gizeh pod Kairem w pobliżu starożytnego Memfis. Spośród kilkudziesięciu piramid egipskich te właśnie są najpotężniejsze. Obok piramidy w Gizeh znajduje się jeszcze inny zabytek sztuki starożytnego Egiptu: monumentalny sfinks, czyli posąg lwa z ludzką głową. Jego wysokość sięga 20 metrów.Dziedzictwo antyczneTreści antycznego dziedzictwa przejęte przez kulturę europejską są bogate i tyczą się rozmaitych dziedzin cywilizacji. Najistotniejszą częścią starożytnego spadku jest sposób myślenia ukształtowany przez starożytnych Greków. Jego podstawową cechą jest zaufanie do ludzkiego rozumu, do jego poznawczych zdolności i pozwalających człowiekowi na zrozumienie otaczającego go świata. Taki typ myślenia nazywamy racjonalnym. On to niegdyś umożliwiał powstanie i rozwój nauki, a więc takiej interpretacji rzeczywistości, która jest niezależna od religii. Dziedziny i funkcje zapożyczeń ze starożytnościDla przyszłych dziejów ludów europejskich okazały się ważne także te dzieła antycznych autorów, którzy zajmowali się rozważaniami na temat moralności i państwa. Bardzo ważny okazał się dorobek Rzymian w dziedzinie prawa. Nie mogło ono służyć w prymitywnych warunkach wczesnego średniowiecza, gdy jednak ponownie rozwinęły się miasta i odżyła gospodarka pieniężna odwołano się do jego przepisów znajdujący w nim sformułowania dobrze służące nowej rzeczywistości. W dalszym rozwoju myśli europejskiej szczególna rola przypadła dziełom starożytnych, szczególnie greckich filozofów. przejęto od nich tematykę i metody badań, że cała filozofia europejska może być uznana za komentarz do nauk Platona. Tak silnie zaważyła jego nauka n tej dziedzinie naszej kultury. Niezmiernie żywa okazała się grecka mitologia, która przetrwała śmierć swej religii stając się po prostu zbiorem pięknych opowieści. Z jej motywów korzystali literaci, malarze, rzeźbiarze, muzycy. Bez jej poznania zrozumienie tej naszej własnej, Polskiej, kultury często jest niemożliwe. Dorobek starożytnej kultury jest więc dla nas ważny podwójnie. Korzystamy i podziwiamy arcydzieła, gdyż potrafią nas uczyć i zachwycać.

Prezydent

Sejm w Polsce to najistotniejszy organ władzy ustawodawczej składający się 460 posłów.Głowa państwa jest jednoosobowym organem wykonawczym i najważniejszym reprezentantem w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych.W Polsce urząd prezydenta został po raz pierwszy przyjęty wraz z konstytucją marcową w 1921 roku i jako pierwsi sprawowali go kolejno: Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki. Głową Rzeczpospolitej Polski może zostać każdy obywatel naszego kraju, który ukończył 35 rok życia i posiada wszystkie prawa obywatelskie. Prezydent jest wybierany na okres 5 lat w powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich wyborach, w których uczestniczą pełnoletni obywatele. Jeden człowiek ten urząd może sprawować jedynie dwa razy. Kompetencje głowy państwa wiążą się przede wszystkim z funkcjami reprezentacyjnymi. Prezydent mianuje polskich ambasadorów i przyjmuje zagranicznych w Polsce, nadaje tytuły oficerskie i profesorskie, nadaje polskie obywatelskiego oraz pospisuje układy międzynarodowe. Ponadto posiada szereg uprawnień związanych z władzą wykonawczą. Należą do nich: kierowanie polityką zagraniczną, powoływanie premiera i rządu oraz zwierzchnictwo nad siłami wojskowymi. Prezydent powołuje sędziów i może korzystać z nadania prawa łaski.Rada MinistrówRząd Polski jest organem władzy wykonawczej, prowadzącym politykę państwa.Rade Ministrów tworzą Prezes Rady Ministrów, czyli premier, wicepremierzy, ministrowie oraz przewodniczący komisji. Głównym i podstawowym zadaniem rządu jest prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz kierowanie administracją rządową. Rada Ministrów gromadzi środki przeznaczone na realizację celów społecznych i gospodarczych. Dzieję się to zgodnie z ustawą budżetową. Rząd ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się wysokości ceł, subwencji oraz wielkość inwestycji państwowych. Ponadto jednym z ważniejszych celów jest dbanie o interesy skarbu państwa. Ministrowie obronny narodowej i spraw wewnętrznych mają zapewnić obywatelom bezpieczeństwo. Natomiast minister spraw zagranicznych ma za zadanie kierować polityką zagraniczną, podpisywać umowy z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Rząd także zarządza i kieruje wszystkimi organami administracyjnymi oraz wykonuje ustawy uchwalone przez sejm. Rada Ministrów może również przedstawiać nowe projekty ustaw bądź wnioskować o ich zmianę.Samorząd terytorialnyTa podstawowa forma organizacyjna życia publicznego. Samorząd terytorialny działa we wszystkich państwach demokratycznych.Mieszkańcy gminy mają wpływ na władzę. Przejawia się on uczestnictwem w wyborach, które odbywają się we wszystkich gminach w całej Polski w tym samym dniu. Władze gminne podobnie jak te państwowe dzielą się na wykonawcze i ustawodawcze. Władzą ustawodawczą jest rada gminy, którą wybiera się na 4 lata. Następnie radni muszą wybrać przewodniczącego i od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Organem wykonawczym jest zarząd gminy, liczący 4-5 członków. W gminach miejskich do 100 tysięcy mieszkańców na czele tego organu stoi burmistrz, natomiast w miastach mających więcej niż 100 tysięcy mieszkańców tą funkcje pełni prezydent. Przewodniczącym zarządu gminy wiejskiej jest wójt. Gmina ma do spełnienia dwa rodzaje zadań: własne i zlecone przez państwo. Te pierwsze zadania mają zaspokajać potrzeby mieszkańców terytorium samorządu. Zaliczamy do nich: zagospodarowanie przestrzenne i budowlane, rozwój ochrony zdrowia i kultury, pomoc społeczną oraz oświatę. Przykładem zadań zleconych przez administracje państwa może być rejestracja urodzin, zgonów i małżeństw

Sejm

Sejm w Polsce to najistotniejszy organ władzy ustawodawczej składający się 460 posłów.Posłowie są wybierani przez pełnoletnich obywateli w wyborach powszechnych, równych, tajnych, proporcjonalnych i bezpośrednich. Kadencja sejmu trwa 4 lata. Na początku formowania się rządu wybierani są marszałkowie i wicemarszałkowie, którzy tworzą Prezydium Sejmu. Głównym zadaniem tego organu jest kierowanie pracą parlamentu. Posłowie dzielą się na komisje, które mają opiniować powstałe projekty ustaw.Podstawowymi zadaniem sejmu Rzeczpospolitej Polski jest spełnianie czterech funkcji. Pierwsza z nich jest funkcja ustrojodawcza, która jest gwarantem uchwał dotyczących ustroju państwa. Sejm ma obowiązek tworzyć ustawy, które pełnią później rolę aktów prawnych. Uchwalona ustawa może stymulować wszystkie sprawy państwowe. Funkcja kreacyjna daje możliwość tworzenia lub współtworzenia nowych organów. Wszystkie te procesy odbywają się na mocy konstytucji. Sejm bierze udział w powoływaniu i odwoływaniu między innymi Rady Ministrów, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Trybunału Stanu oraz Trybunału Konstytucyjnego. Izba niższa kontroluje prace rządu oraz Radę Ministrów i prezesa Narodowego Banku Polskiego po przez zapytania i interpretacje poselskie.Senat Stanowi on drugą izbę parlamentu i liczy 100 senatorów wybieranych na okres 4 lat.Senatorzy spośród siebie wybierają jednego marszałka i trzech wicemarszałków. Tworzą oni Prezydium Senatu i koordynują prace izby wyższej parlamentu. Członkowie senatu organizują komisje problemowe, których przedstawiciele tworzą Konwent Seniorów. Stanowi on organ doradczy Prezydium Senatu. Senat obok sejmu jest drugą instytucją mającą kompetycję ustawodawcze, przyjmuje bądź odrzuca projekty ustaw zaproponowane przez izbę niższą. Istnieje również możliwość wprowadzania poprawek, niekiedy wymaga to pewnych wydatków, których źródła pokrycia muszą być wykazane. Natomiast zmiany przyjęte przez senat mogą być również odrzucone przez sejm bezwzględną ilością głosów. W Polsce izba wyższa obraduje podczas posiedzeń plenarnych i komisji senackich. W szczególnych sytuacjach obydwie izby zbierają się razem i obradują, jako Zgromadzenie Narodowe. Pracami Zgromadzenia Narodowego kieruje marszałek sejmu. Parlament zbiera się w celu: przyjęcia ślubowania nowego prezydenta, uznania głowy państwa za niezdolnej do pełnienia swojej funkcji oraz uchwalenia nowej konstytucji.

Średniowiecze

Sejm w Polsce to najistotniejszy organ władzy ustawodawczej składający się 460 posłów.WstępŚredniowiecze to okres między czasami starożytnymi, a czasami nowożytnymi. Uważane jest za czas ‘’mroku’’, ‘’ciemności’’, ‘’czas kryzysu’’. Średniowiecze w Europie trwa od V do XV wieku, a dokładniej za początek średniowiecza przyjmuje się datę 476 n.e., czyli upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego, natomiast jako koniec przyjmujemy rok 1453 upadek Cesarstwa Wschodniego (zdobycie przez Turków Konstantynopola, czyli Bizancjum). Lecz za koniec średniowiecza uważa się również rok 1492 (odkrycie Ameryki przez Kolumba) i 1450 (Gutenberg wynalazł czcionkę). Średniowiecze nazywane jest literaturą rękopisemną. W Polsce średniowiecze przypada od X wieku do XVI w. średniowiecze europejskie można podzielić na 3 fazy: średniowiecze wczesne (od V do X w.), rozkwit średniowiecza (XI- XIII w.), zmierzch średniowiecza (XIV i XV w.). w Europie panował wówczas feudalizm. Wasal jest poddanym lennika. Wasal to ktoś kto otrzymuje w posiadanie ziemię lennika i płaci lenno. W Polsce podział był podobny, z tym, że wczesne średniowiecze przypada na X do XIII wieku, rozkwit to wiek XIV, natomiast schyłek XV wiek. Prym w Europie wiodą dwa stany: duchowieństwo i rycerstwo, czyli symbol miecze i krzyża. Religia w średniowieczuEuropa początkowo była chrześcijańska, lecz w 15054 roku nastąpił jej podział na katolicką i prawosławną tzw. Schizma wschodnia. W średniowieczu powstają liczne zakony: Dominikanów, Franciszkanów, Benedyków. Szkoły podlegają zakonom. Powstają szkoły przykatedralne, przykościelne, w których uczą osoby religijne. Nauka opierała się na programie 7 sztuk wyzwolonych. Składała się z 2 etapów. Pierwszy etap obejmował 3 przedmioty: gramatykę, retorykę, dialektykę. Należało podczas niego posiąść zdolność ładnego wysławiania się, czytania, pisania. Drugi etap to nauki przyrodnicze, w skład których wchodzą: geometria, arytmetyka, astronomia, muzyka. W czasach średniowiecza powstały uniwersytety w Paryżu, Bolonii, Oxfordzie, Cambridge, Padwie, oraz w Pradze w 1348 roku. Na wzór uniwersytetu w Padwie Kazimierz Wielki tworzy Akademię Krakowską w roku 1364.

Lublin

Miasto w którym został podpisany akt unii ma ciekawą historię z którą warto się zapoznać. Początki Lublina to pierwsze zamieszkane osady. Największa z nich – na czwartku – rozrosła się w. X-XI w ośrodek handlowy. Gród obronny został wzniesiony w XII w. Sam Gród lubelski był wielokrotnie niszczony, był tez obiektem ataków ze strony Tatarów, Rusinów, Jaćwingów i Litwinów. Prawa miejskie miasto otrzymało w 1317 r. Kazimierz III wielki.html „który zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną” wybudował murowany zamek (1341) i wzniósł mury obronne. W 1392 r. Lublin uzyskał od Władysława II Jagiełły prawo składu, natomiast w ciągu następnych lat stał się wielki.htmlm ośrodkiem handlowym obsługującym wymianę między Polską a Litwą.W 1474 z terenów położonych między Wieprzem a Wisłą oraz z ziemi łukowskiej zostało utworzone województwo lubelskie. W XV i XVI w. miasto rozwijało się dynamicznie. Sam zamek lubelski został zbudowany w l. XIV, przebudowywany był w w. XVII i XIX a szczególną uwagę zwraca w nim kapica św. Trójcy z bogatą polichromią w stylu rusko-bizantyjskim. W Lublinie do zabytków należą też m.in. bramy Krakowska i grodzka. Akt unii lubelskiej1 VII 1569 r. dokonano zaprzysiężenia Unii, a Król Zygmunt II August ostatecznie ją zatwierdził 5 VII 1569 r.Unia opierała się na kilku filarach:- Korona (Polska) i Litwa jako jedno państwo federalne w miejsce unii personalnej – dwóch państw z jednym władcą- wspólny władca wybierany droga elekcji (unia realna):Dalej była mowa o tym że ma być jeden „pan i król wspólny” który byłby wybierany „wspólnymi głosami” i koronowany w Krakowie, nosiłby tytuł króla polskiego i wielki.htmlego księcia litewskiego, ruskiego, pruskiego, mazowieckiego, żmudzkiego, kijowskiego, wołyńskiego, podlaskiego i inflanckiego…. Natomiast po koronacjach miały być zaprzysiężone prawa, przywileje i wolności poddanych wszystkich „obojga narodów” i państw; wspólny dla całego państwa Sejm tworzony przez Izbę Poselska i Senat składający się z przedstawicieli Korony i Litwy. Natomiast oddzielne dla każdego z krajów miały być urzędy, armia, języki urzędowe (w Koronie łacina i polski, na Litwie białoruski) miał być też ddzielny pieniądz: na Litwie – grosze , dwugrosze, trojaki , czworaki, szóstaki, półtalary, talary, talary i dwutalary

Czym się różni pilot wycieczek od przewodnika?

Bardzo często można spotkać się z tym, że pilot wycieczek pełni także rolę przewodnika. Trzeba jednak pamiętać, że jest to sprzeczne z prawem. Oczywiście w zakresie obowiązków pilota jest również to, by udzielać uczestnikom wyjazdu podstawowych informacji na temat mijanych obiektów, ale nie powinien on oprowadzać po historycznych miastach czy muzeach. Od tego są przewodnicy, którzy doskonale znają historie danego miejsca, są w stanie udzielić informacji o wszelkich detalach architektonicznych i przekazać turystom wiele ciekawostek. Oczywiście usługi takich przewodników są często bardzo drogie, dlatego też wiele biur podróży po prostu z nich rezygnuje wymagając od pilota, by to on przejął rolę przewodnika. Trzeba jednak pamiętać, że robiąc to w miejscach szczególnie nastawionych na przyjmowanie turystów, jak choćby Wenecja czy też polski Kraków, pilot może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ponieważ oprowadzając grupy turystyczne po danej miejscowości łamie prawo. Często zostaje wtedy zmuszony do zapłacenia wysokiej kary, a czasem także musi liczyć się z odebraniem mu prawa do wykonywania swojego zawodu.

Czy oferty last minute są korzystne?

Last minute to słowo jakie również w Polsce stało się bardzo popularne. Wynika to przede wszystkim z tego, że takie oferty pozwalają nam na wyjazd na wakacje za znacznie mniejsze pieniądze. Musimy, jednak brać pod uwagę, że nie zawsze taka ofert będzie dla nas korzystna. Wiele firm turystycznych stosuje słowa last minute, jako nazwę własną, co sprawia, że oferty tego rodzaju są jedynie chwytem marketingowym. Z tego powodu dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie, co najmniej kilku takich ofert i wybranie takiej jaka posiada najniższą średnią cenę. Musimy również uważać, by biuro podróży nie ograniczało nas w zakresie usług z jakich możemy korzystać w ramach wycieczki za jaką zapłaciliśmy mniejsze pieniądze. Prawo konsumenckie wskazuje, że oferta promocyjna, jaka ma niższą cenę gwarantuje nam prawo do korzystania z tych samych warunków, jakie oferowane są w ramach oferty, którą można kupić w normalnej cenie rynkowej. Obniżanie standardu wycieczki i oferowanie za nią niższej ceny jest jedną ze stosowanych przez biura podróży, a jednocześnie zakazanych klauzul w umowach.

„Pozostałości po starożytnej cywilizacji”

Sprzedaz-towarow-kupionych-bez-VAT-a-wykorzystywanych-w-firmie-144303-900x900

Machu Picchu w języku peruwiańskim oznacza dosłownie „Stary Szczyt”, jest jednym z najbardziej tajemniczych miejsc starożytnego świata. Według legend Machu Picchu jest uważane za święte miejsce. Dwa tysiące metrów nad rzeką Urubamba wznoszą się ruiny łaźni, pałaców i około 150 domów, które do dzisiaj stoją świetnie zachowane. Struktury te zbudowane są z szarego granitu, najlżejsze ważą ponad 50 ton. Są one idealnie wyrzeźbione, to przykład architektonicznego geniuszu. Struktury te zostały odkryte przez archeologów w 1911 roku. Jest to jedno z najlepiej zachowanych miast Inków. Miasto było położone na różnych poziomach, z tego powodu miało system doprowadzania wody do poszczególnych jego części. Co ciekawe naukowcy odkryli tam bardzo dużo szkieletów kobiet co miałoby sugerować, że było to miasto starożytnych kapłanek, jednak ta teoria nie została ostatecznie potwierdzona. Machu Picchu jest jednym z cudów świata, stał się też wielką atrakcją turystyczną, corocznie jest odwiedzany przez miliony turystów.

„Skarb Nowego Wiśnicza”

pobrane

Zamek w Wiśniczu powstał na północnym skraju cypla, nad rzeką Lesandrówką. Przebudowany został w XVI wieku dla Piotra II Kmity na elegancką rezydencję o formach gotyckich. Zamek pełnił funkcję obronnej rezydencji. W roku 1593 zamek przeszedł w ręce Sebastiana Lubomirskiego. Zamek został otoczony pięciobokiem bastionowych fortyfikacji ze wspaniałą bramą wjazdową. Po II wojnie światowej zamek przeszedł oficjalnie na własność państwa, prace konserwatorskie z braku funduszy ciągnęły się latami. Obecnie zamek powrócił w ręce Lubomirskich, którzy samodzielnie doprowadzają prace remontowe do końca. W zamku odbywają się dalej liczne bale i bankiety. Wiele turystów odwiedza to miejsce co roku. Przyciąga ono nie tylko wspaniałą historią zamku lecz także pięknymi wnętrzami w stylu barokowym. Na uwagę zasługuje także piękny krajobraz lesistych wzgórz i zielonych terenów, którymi można bez wątpienia nacieszyć oko. Mimo, że rezydencja była jedną z najlepiej ufortyfikowanych, podczas najazdu szwedzkiego zamek został poddany, dzięki temu nie obrócił się w ruinę.

„Wielka Rafa Koralowa”

pobrane (1)

Jednym z naturalnych cudów świata jest bez wątpienia wielka Rafa Koralowa na wschodnim wybrzeżu Australii. Jest to największa i najpiękniejsza rafa koralowa na świecie. Wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Koralowce tam występujące tworzą rafy i ławice piaskowe, są odpowiedzialne za ogromną różnorodność życia w morzu. Występują tutaj zielone żółwie morskie, kilka gatunków wielorybów i delfinów, około 4000 rodzajów mięczaków, 1500 gatunków ryb. Zycie rafy koralowej jest związane z życiem 200 gatunków ptaków tam występujących. Najważniejszą atrakcją jest znajdujący się na Wielkiej Rafie Marine Park. Jest on ogromną atrakcją turystyczną, można obserwować tam życie wielu gatunków morskich zwierząt. Obszar ten odwiedza każdego roku odwiedza ponad milion turystów, bo naprawdę można wiele zobaczyć. Najbardziej popularnym sportem jest oczywiście nurkowanie po wybrzeżu, które mierzy ponad 300 tysięcy kilometrów, obserwacja podwodnego życia zwierząt jest pewnością niezapomnianą przygodą.

„Zamek jak z baśni”

pobrane (2)

Zamek Neuschwanstein jest to przepiękna budowla, która powstała w Niemczech w czasach Ludwika II Bawarskiego. Budowa zamku rozpoczęła się w roku 1869 i trwała przez 17 lat. Zatrudniony przez króla scenograf Christian Jank, naszkicował na papierze projekt zamku, który powstał w marzeniach Ludwika II Bawarskiego. W zamku znajduje się 90 pałacowych pokoi, z których wykończone zostało tylko 30. Wnętrze jest mieszanką różnych stylów, romańskiego, gotyckiego, mauretańskiego i barokowego. Najpiękniejszymi pomieszczeniami są Sala Tronowa zdobiona białym marmurem i złotem, oraz Sala Śpiewaków, która słynie z pięknych żyrandoli. Co roku odbywają się w tej sali koncerty wagnerowskie. Z balkonów zamku roztacza się romantyczny widok, na piękne zalesione wzgórza. Poprzez budowę pałaców Ludwik został uznany za szaleńca, ponieważ doprowadził Bawarię do ruiny finansowej. Na wzór zamku powstał inny nie mniej sławny disnejowski pałac, jest on wizytówką Walta Disneya. Jest on co roku odwiedzany przez wielu turystów.

„Czarny ląd”

pobrane (3)

Cape Town to piękne miasto na końcu afrykańskiego kontynentu. Miasto leży w Republice Południowej Afryki. Nazywa się je często „Niebem na ziemi”, rzeczywiście, miasto jest otoczone zewsząd przez góry, człowiek może poczuć tutaj swoją małość i dominującą siłę natury. Budynki są tutaj utrzymane w stylu holenderskim, jest to pozostałość po epoce kolonizacyjnej. Miasto posiada swój port, atrakcją turystyczną są też niedaleko położone przepiękne Góry Stołowe. W mieście bardzo popularna jest hodowla kwiatów, co dla ich miłośników to dodatkowy atut. Ci, którzy lubią bardziej aktywny wypoczynek, mogą oddać się nurkowaniu i poznać sekrety życia morskich zwierząt. Bardzo popularne dla zagranicznych gości jest też degustacja wina. W oceanarium położonym na skraju miasta, można poobserwować życie wielorybów i delfinów. Turystów przyciąga także dobrze rozbudowana baza turystyczna oraz wspaniałe restauracje i kawiarnie. Corocznie odwiedza to miejsce kilka tysięcy turystów, zauroczeni walorami tego miasta obiecują sobie, że wrócą tu za rok.

„Egipskie piramidy”

piramidy_artykul_wtp_1

Egipskie piramidy są swoistymi pomnikami o podstawie kwadratu. Naukowcy nie potrafią ostatecznie udzielić odpowiedzi jak mogły powstać te cuda świata. Jest jednak kilka tenri, najprawdopodobniejszą wydaje się być ta najrozsądniejsza. Piramidy były prawdopodobnie zbudowane przez ludzi. Wymagało to jednak wielu lat ciężkiej pracy a także ofiar w ludziach. Powszechnie sądzi się, że Egipcjanie zaczęli ich budowę po 2700 roku p.n.e. Piramidy miały pełnić funkcję grobowców dla faraonów. Do najbardziej znanych i największych piramid zalicza się te w Gizie. Mówi się, że budowa Wielkiej Piramidy w Gizie trwała 23 lata, a przy jej budowie pracowało ponad 30 tysięcy ludzi. W sumie poznano dokładnie 118 piramid, które są dostępne dla turystów. Corocznie tereny te odwiedza około 2 miliony osób. Jest to nie tylko największa atrakcja turystyczna Egiptu, ale także świata. W piramidach odbywają się nawet śluby. Tak wielką popularność budowle te zyskały dzięki bogatej historii i tajemniczej, nie do końca jeszcze dokładnie poznanej przeszłości.

„Green Garden”

pobrane (4)

Wspaniały park Green Garden położony w Portsmouth, jest najstarszym i najbardziej sławnym parkiem Stanów zjednoczonych. Nie jest to jednak zwykły park, słynie on z ozdobnie wystrzyżonych zielonych krzewów ogrodowych. Krzewy przyjmują tutaj najrozmaitsze formy. Można odnaleźć wielbłąda, żyrafę, strusia, słonia i dwa niedźwiedzie wykonane ze wspaniałych ligustrów z Kalifornii. Krzewy przyjmują także fantazyjne kształty ananasów, reniferów, psów. Istnieje tutaj ponad 35 kwietników. Zachwycać się można również wspaniałymi alejami wyciętymi w figury geometryczne. Spotkać tu można także piękne altanki z winogron, oraz ogrody warzywne i ziołowe. W parku znajduje się także dom z 1859 roku, który stanowi muzeum dziecięcych zabawek. Jest to wspaniałe miejsce na rodzinna wycieczkę, szczególnie wielką frajdę będą miały z takiego pobytu dzieci, które po takiej wizycie na pewno zainteresują się parkami. Wyjazd taki może być wspaniałą przygodą dla całej rodziny.

„Różowe jezioro”

pobrane (5)

Jezioro Lac Rose leży na północny-wschód od Dakaru. Jezioro to zawdzięcza swoją nazwę kolorowi swej wody. Różowy kolor jest spowodowany obecnością wielu sinic w wodach tego jeziora. Kolor szczególnie nasila się w porze suchej, gdy nie ma opadów deszczu. Jezioro jest też znane z dużej zawartości soli, która podobnie jak w Morzu Martwym pozwala ludziom unosić się na powierzchni. W okolicach tego zbiornika działa prężnie przemysł zajmujący się wydobywaniem soli. Pracownicy przebywają w wodzie o zasoleniu około czterdziestu promili przez 6-7 godzin pracy. Aby chronić swoją skórę przed szkodliwym działaniem soli zasmarowują oni swoje ciało masłem wykonanym z orzecha Shea, który doskonale chroni przed uszkodzeniem tkanki. Pomimo tego, że Lac Rose nie jest regionem turystycznym, corocznie, aby zobaczyć niezwykłą wodę przybywa tu tysiące zagranicznych gości. Organizowane są nawet zawody w wyławianiu soli z jeziora. Bez wątpienia jest to jedno z najbardziej ekscytujących miejsc na ziemi. Jezioro słynie także z odwiedzin sławnej amerykańskiej drużyny popularnego reality-show The Amazing Race.

„Kamasutra w skale”

khajuraho_img_6420

W mieście Khadżuraho w Indiach znajdują się pewne niezwykłe budowle. Nie zasłynęły dzięki stylowi architektonicznemu, ale dzięki niezwykłym rzeźbą, które pokrywają ściany budowli. Na budowlach widnieją sceny miłosne z Kamasutry którą rzekomo miał napisać indyjski poeta Mallanga. Budowle zaczęły powstawać w IX wieku. Erotyczne rzeźby ukazują również indyjskich bogów Śiwe, Brahmę i Wisznu. Erotyczne sceny przypisuje się obecnością prostytutek świątynnych, których zadaniem było namawianie mężczyzn do składania większych ofiar na rzecz świątyni. Nie wykluczono jednak, że rzeźby mogły być po prostu tylko elementem dekoracji świątynnej. Pierwotnie świątyń tych było 85, zachowało się do czasów dzisiejszych zaledwie 22, które pozostają głównymi atrakcjami turystycznymi miasta Khadżuraho. Każdego roku teren ten odwiedza około 800 tysięcy turystów. Najsłynniejszym budynkiem kompleksu jest świątynia w Ligaradż, wzniesiona na przełomie XI iXII wieku, którą odwiedza liczna rzesza wiernych, na świątyni nie ma erotycznych rzeźb.

„Łódzki pałac”

thumbImage

W średniowieczu Łódź była jednym z najlepiej rozwijających się ośrodków rzemieślniczych w kraju. Do największych zakładów włókienniczych nie tylko w całej Łodzi, ale i w Europie należała Spółka Akcyjna Wyrobów Bawełnianych Izraela Kalmanowicza Poznańskiego. Był to człowiek, który posiadał ogromny majątek. Z innym łódzkim fabrykantem Karolem Scheiblerem mogli kupić całe Królestwo Polskie, jednak nie widzieli w tym żadnego sensu. Po Izraelu pozostał pałac przy ulicy Ogrodowej. Pałac połączony był z ogromnym kompleksem fabrycznym. Nawet budynki fabryczne były utrzymane w stylu średniowiecznego zamku. Na dachu pałacu można dostrzec rzeźby, które prawdopodobnie przedstawiają sceny handlowe. W pałacu znajdują się odrębne sale przybliżające historię wybitnych łodzian między innymi Arturowi Rubinsteinowi czy Julianowi Tuwimowi. Na fasadzie pałacu mona odnaleźć elementy klasycyzmu, baroku oraz renesansu. Pałac nazywaby jest przez wielu badaczy i gości „łódzkim Luwrem”. Budynek przejęło ostatecznie Muzeum Historii Miasta Łodzi.